phone home menu search camera trash close menu1 menu1 menu1

Versenyszabályzata

Kismotorfecskendő szerelési bajnokság versenyszabályzata

 

I. fejezet

Általános szabályok

 

1. § A versenyszabályzat hatálya a 2017. évtől meghirdetett Országos kismotorfecskendő szerelési bajnokság (versenysorozat) versenykiírásban meghirdetett versenyeire (fordulók) terjed ki.

 

2. § (1) A versenysorozat keretében évente nyolc verseny kerül megrendezésre április és szeptember hónapok közötti időszakokban.

 

3. § A bajnokság és ennek részét képező versenyeken három kategóriában lehet indulni:

 

a.) „Modern” vagy korszerű kategória (ahol a csapat lehet férfi, női vagy vegyes, azonban az általuk használt motor korszerű, azaz Rosenbauer FOX; Ziegler Ultra Power, Ultra Leicht; Metz FP 8/8; Magirus PFPN 10- 1000 stb. a nyugati szférából)

 

b.) ,,Férfi Retro” kategória (ahol az általuk használt motor a T/S 8/8; T/D 8/8; Polonia M 8/8 P05; stb. a volt keleti szférából kerül ki.)

 

c.) ,,Női Retro” kategória ahol a csapat kizárólag nőtagokból áll (ahol az általuk használt motor a T/S 8/8; T/D 8/8; Polonia M 8/8 P05; stb. a volt keleti szférából kerül ki.)

 

4. § Női csapat a "Férfi Retro" kategóriában további 5000 Ft / csapat nevezésí díj megfizetése esetén indulhat. 

 

5. § A kismotorfecskendők kategóriába sorolását az adott verseny szervezőbizottsága a verseny előtti műszaki átvétel folyamán elvégzi.

 

6. § Azon csapatok számára, akik nem rendelkeznek saját kismotorfecskendővel, a rendező a verseny kiírásában meghatározottak szerint biztosíthat bérlési lehetőséget.

 

7. § (1) A versenyen részt vehetnek a magyarországi vagy határon túli működési területtel rendelkező, a katasztrófavédelem hivatásos szervei (MKI, HTP stb.), az önkormányzati-, létesítményi tűzoltó-parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek közül azok, akiknek a csapata indulási szándékát (nevezését) a verseny hivatalos weboldalán online rögzítette a versenykiírásban megjelölt időpontig, és a nevezési díjat határidőre befizették, de legkésőbb a helyszínen a nevezéskor.

(2) Egy adott versenyhelyszínen egy fő maximum két különböző versenycsapat tagjaként állhat rajthoz.

(3) Egy csapat létszámprobléma esetén maximum két fő konkurens csapatoktól kölcsönkért személlyel állhat rajthoz.

 

8. § Az indulási szándékot a verseny hivatalos weboldalán történő nevezéssel lehet kinyilvánítani a verseny időpontját megelőző 7. napig, de minden verseny szervezőnek jogában áll a nevezési határidőt módosítani, viszont egy tervezett rajtlistát közzé kell tenni a verseny hivatalos honlapján. Nevezni legkésöbb a verseny megkezdéséig lehetséges, akár a helyszínen is. A versenycsapatok maximális létszáma 10 fő, a versenyfeladat végrehajtását 7 fő végzi.

 

9. § A nevezés maga után vonja a nevezési díj megfizetésének kötelezettségét kivéve, ha a versenycsapat a verseny napja előtt legalább 5 nappal a nevezéstől eláll.

 

10. § A csapat által hozott sportfelszereléseket a versenyt megelőzően a versenybizottságnak a helyszínen kell bemutatni hitelesítésre (technikai átvétel).

 

II. Fejezet

A bajnokság és a verseny értékelése

 

Az időmérés

 

11. § A versenyzők időeredményeinek mérésére elektromos időmérő berendezést vagy kézi időmérést lehet használni. A kézi időmérés esetén pályánként 3 időmérőt kell alkalmazni, akik közül az egyik a vezető időmérő. Az elektromos méréssel (gépi időmérés) párhuzamosan kézzel is kell mérni az eredményeket.

 

12. § (1) Gépi időmérés esetén is pályánként három kézi időmérőt kell alkalmazni.

 

(2) A gépi időmérés műszaki hibája esetén, amennyiben az a verseny közben romlik el és 10 percen belül a zavar nem hárítható el, az értékelésnél csak a kézzel mért időeredményeket szabad figyelembe venni az adott versenyszámban. Ez esetben az érvényes idő megállapítása a kézi mérés alapján történik (a 13. §-ban foglaltak szerint). Amennyiben a gépi időmérő hibája 10 percen belül javítható az érintett versenycsapat a rajtsorrendben meghatározott futamok után ismételt feladat végrehajtásban részesül.

 

(3) Amennyiben az elektromos időmérő berendezés kifogástalanul működött, a helyezések megállapításánál a gépi időket kell figyelembe venni.

 

13. § A kézi mérés eredményeit az alábbiak szerint kell megállapítani, illetve rögzíteni:

 

a) Ha a végrehajtás ideje három különböző idő, akkor a legjobbat és a legrosszabbat figyelmen kívül kell hagyni, és a közbülsőt kell érvényes eredményként rögzíteni.

 

b) Ha három mért eredményből kettő megegyezik, akkor ezt az eredményt kell rögzíteni.

 

c) Ha bármilyen okból csak két mért eredmény áll rendelkezésre, akkor a két idő számtani közepét kell venni.

 

d) Amennyiben az időeredmények eltérése aránytalanul nagy (aránytalanul nagynak kell tekinteni az eltérést, ha a legkisebb és legnagyobb mért eredmény közötti különbség 2 másodperc), akkor csak a két egymáshoz közelebbi időeredmény számtani közepét kell rögzíteni.

 

14. § A feladat végrehajtásához szükséges időt századmásodperces pontossággal kell értékelni. Minél kevesebb idő szükséges a végrehajtáshoz, annál jobb a teljesítmény.

 

 

 

Érvénytelen kísérletek

 

15. § Amennyiben egy csapat a versenyszámot nem fejezi be, akkor a feladat-végrehajtást érvénytelennek kell tekinteni. Ugyanígy érvénytelen, ha rajtnál a csapat két hibás rajtolást vét.

 

Kizárás

 

16. § A versenyből a csapatot ki kell zárni, ha:

 

a) a csapat kétszer is szabálytalanul rajtol,

 

b) a csapat vagy annak tagja sportszerűtlenségét állapítja meg a vezető versenybíró,

 

c) a csapat valamely tagja a pályát a futam közben ok nélkül elhagyja,

 

d) a csapat valamely tagja akadályozza vagy jelentősen zavarja más csapat versenyzőjét a versenyfeladat végrehajtásában, továbbá

 

e) a versenybíróság az ellenőrzöttől eltérő felszerelés használatát állapítja meg, vagy az ellenőrzött felszerelések manipulálása vagy nem szabályszerű beszerelés esetén (manipulálásnak minősül, ha a célba érkezést követő ellenőrzésen a tárgy a szabályzatnak nem felel meg),

 

f) a pályarajzban meghatározott versenypályán csak és kizárólag a versenyfeladatot végrehajtó 7 fő tartózkodhat a beszerelést követő feladat végrehajtás ideje alatt.

 

A verseny értékelése

 

17. § (1) A verseny kategóriánként kerül értékelésre.

 

(2) A verseny során a szabályosan végrehajtott futamok időeredményeit a hivatalos versenylapokra kell rögzíteni.

 

(3) Az időeredményeket a legkisebbtől a legnagyobbig kell sorba rendezni, s meg kell állapítani az I. - X. helyezettet.

 

(4) Amennyiben két csapat időeredménye adott kategóriában század pontossággal megegyezik a két érintett csapat között a helyezés sorsa egy ismételt szimultán szereléssel dől el. E szerelés során elért időeredmény kizárólag a helyezés eldöntésében játszik szerepet egyéb vonatkozásban nem.

 

(5) A kategóriában helyezésenként az alábbi pontok kerülnek kiosztásra:

 

 

I.

25 pont

II.

18 pont

III.

15 pont

IV.

12 pont

V.

10 pont

VI.

8 pont

VII.

6 pont

VIII.

4 pont

IX.

2 pont

X.

1 pont

 

(6) Érvénytelen szerelés nem számít helyezésnek, pont nem jár érte.

 

A bajnokság értékelése

 

18. § (1) A bajnokságot kategóriánként az a csapat nyeri, aki az adott kategóriában a legtöbb számított pontot szerzi.

 

(2) A pontok számítása során az adott kategóriában a csapat által elért öt legmagasabb pontszámot kell összegezni.

 

(3) Pontazonosság esetén az a csapat sorolandó előbbre, amelyik a bajnokság során adott kategóriában a legjobb időeredményt érte el.

 

III. Fejezet

Vegyes rendelkezések

 

19. § A rajtsorrendet a minden fordulón sorsolás útján fogják meghatározni, természetesen a lehetőségekhez mérten,a rendező előzetes rajtsorrendet készíthet figyelembe véve az adott évben elért eredményeket. A helyi, szervező csapatoké az első rajt időpont, a sorsolás ezért a 2. futamtól kerül kisorsolásra. A felkészülési idő 5 perc.

 

20. § A fent meghatározott idő alatt kell a versenyzőknek a sportfelszerelésüket a pályán szabályszerűen elhelyezni, és a rajtvonal mögött felsorakozni. Amennyiben az adott futamban a raj a felkészülési időt túllépi, a vétkes rajt a futamból ki lehet zárni.

 

21. § A rajok a versenyfeladatok végrehajtására egy kísérletet tehetnek.

 

22. § A raj tagjai a versenyfeladatot tetszőleges formában hajthatják végre.

 

23. § Tilos a csapattagokat a versenyszám végrehajtása közben a kijelölt pálya mellett futva kísérni!

 

24. § A kijelölt versenypálya (mindkét) hosszanti szélén belül a beszerelést követően a futam ideje alatt tartalékversenyző, csapatvezető, kísérő, a verseny lebonyolításában nem résztvevő személy nem tartózkodhat.

 

25. § Az akadályozás miatt hátrányba került raj megismételheti az adott futamot, a versenyszám vezetőbírójának döntése alapján.

 

26. § Amennyiben egy raj egy tagja a futam végrehajtása közben megsérül, és emiatt a futamot nem fejezi be vagy hátrányba kerül, a futam megismétlésére nincs mód.

 

27. § A feladat teljesítése után a visszaszerelést megkezdeni, illetve a felszerelést a pályáról levinni csak a versenyszám vezetőbírójának engedélyével lehet (fehér zászlójelzés). Az időmérő bírók jogosultak verseny kezdete után a víztartály kezelésére, azok ellenőrizésére, alaphelyzetbe állítására (pl. víz leengedése).

 

28. § Ha a csapat engedélyt kap az ismétlésre, az óvás okául szolgáló futamban elért időeredmény helyébe a megismételt futam eredménye lép.

 

 

IV. Fejezet

Technikai előírások

 

A pálya

 

29. § (1) A pálya leírása: 110 m hosszú, pályánként 15-20 m széles területet kell kialakítani és kordon szalaggal körbe keríteni. A pálya talaja lehet aszfaltozott, betonos, salakos, füves vagy földes, de minden esetben sima és egyenletes legyen, a rendező csapatok gondoskodjanak a pálya csúszásmentességének biztosításáról.

 

(2) A pálya állapota érdekében a rendezőnek gondoskodni kell arról, hogy pályánként minimum 3 fő segítővel a futamokat követően az összeszerelt vezetékek csak a pályáról történő lehúzást követően kerüljenek szétkapcsolásra.

 

30. § Pályaelemek:

 

a) 1 db 2x2 m alapterületű 100 mm magas, zárt oldalú fadobogó.

 

b) 1 db 1 m3 hasznos űrtartalmú, feltöltési és leeresztési lehetőséggel kialakított, a talaj szintjétől mérve 800 mm magas, felül nyitott szögletes tartály.

 

c) 2 db céltábla. Mérete: 500 mm széles, 600 mm magas, mely közepén 50 mm nyílás van kiképezve, melyet 20 mm szélességben piros színű kerettel kell ellátni. A céltáblát tartólábakra kell felszerelni úgy, hogy az 50 mm átmérőjű nyílás középpontja a talaj szintjétől 1,6 méterre legyen. A céltábla mögött 15 liter űrtartalmú edényt kell elhelyezni. Az edény bármilyen műszaki megoldású lehet, de az alábbi követelményeknek meg kell felelnie:

 

ca) alkalmasnak kell lennie elektromos időmérés esetén a kézi időmérésre is,

 

cb) az elektromos időmérés érzékelője, valamint a kézi időmérésre szolgáló jelző csak 10 liter (+/- 5%) víz tartályba töltése esetén működhet,

 

cc) a tartályra a víz csak az 50 mm átmérőjű nyíláson átjuthat,

 

cd) egy adott versenyen csak azonos kivitelű céltáblák használhatók,

 

d) A két pálya közötti területen 1 darab minimum 6 m2 alapterületű sátor. A sátor időmérő, illetve versenybírói tartózkodóként funkciónál.

 

Sportfelszerelések

 

31. § Versenyfelszerelések:

 

a) 1 db kismotorfecskendő, amelyet a versenybizottság minősített. A kismotorfecskendőn tömlőtámasz, vagy egyéb olyan eszköz, ami a szerelést elősegíti, illetve megkönnyíti nem helyezhető el.

 

aa) RETRO kategória esetében a tuningolás megengedett, azonban ennek során kizárólag retro elemekből lehet ezt megvalósítani. Az adott retro fecskendő a jellemző külső jegyeiben nem változhat. Akkumulátorral nem rendelkezhet kizárólag akkumulátoros gyújtás esetén, amennyiben a fecskendő önindítóval is szerelt úgy ez esetben az nem lehet elektromosan az akkumulátorhoz csatlakoztatva (ezt a verseny felszerelés vizsgálatakor ellenőrizni kell).

 

ab) MODERN kategória esetén a tuning korlátozás nélkül megengedett.

 

b) 2 db 2 méteres (+1-10%), 110 mm átmérőjű, „A” jelű szívótömlő.

 

c) 1 db bármilyen típusú szűrőkosár. A lábszelep kiszerelhető - a jobb fogás érdekében - rajta fogantyút, illetve kitámasztásra alkalmas eszközt elhelyezni nem lehet.

 

d) 3 db 20 méteres (+1-10%), 75 mm átmérőjű “B” tömlő.

 

e) l db négyágú osztó.

 

f) 4 db 20 méteres (+1-10%), 52 mm átmérőjű “C’ tömlő.

 

g) 2 db bármilyen típusú, átmérőjű, de legalább 12,5 mm átmérőjű lövőkével ellátott sugárcső, hossza max. 500 mm lehet.

 

h) 2 db egyetemes kapocspárkulcs.

 

i) A kismotorfecskendő, az osztó, a sugárcső és a tömlők storz kapcsolóelemekkel vannak ellátva. Ezen kapcsolóelemeket biztonsági reteszekkel lehet ellátni.

 

A pálya berendezése

 

32. § A pályaelemek, a céltábla és a versenyfelszerelések elhelyezése:

a) A pálya elején a pálya teljes szelességében 50 mm széles, feltűnő színű rajtvonalat kell húzni.

 

b) A fadobogót úgy kell elhelyezni, hogy annak éle a startvonaltól, valamint a jobboldali határvonaltól 9 m-re legyen.

 

c) Az 1 m3-es víztartályt a dobogótól balra 2,5 m-re, a startvonaltól 9 m-re kell elhelyezni. A rajtvonaltól 100 m-re a pálya teljes szélességében 50 mm széles, feltűnő színű vonalat kell húzni. Mindkét céltábla előtt szimmetrikusan minimum 2 m hosszú, 50 mm széles lécet kell a vonalra rögzíteni.

 

d) A céltáblák középpontját a pálya tengelyvonalától 105 m-re kell elhelyezni.

 

e) A pálya jobboldalán a partvonalon kívül az alapvonaltól mérve 50 (+/-5) m távolságban 1 db „C” és 1 db „B”jelű tartalék tömlőt kell elhelyezni.

 

Beszerelés

 

33. § (1) A csapatvezető a beszerelést megelőzően a versenylapot a főbíró kezébe adja, aki rávezeti arra a futamot követően a hivatalos időeredményt, majd azt a csapatvezetővel együtt aláírják.

 

(2) Beszerelés során a csapat elhelyezi a saját előzetesen bevizsgált eszközeit a versenypályán:

 

a) A versenyfelszerelések elhelyezése a 2x2 m-es fadobogón tetszés szerint történhet, de a dobogó szélein sem vízszintes, sem függőleges térben nem nyúlhatnak túl, az egymással szembe fordított kapcsolóelemek körmei az ellendarab nyílásába nem helyezhetők be. (Ellenőrzéskor egy papírlapot át kell tudni a kapcsok között húzni).

 

b) A szívóoldali, illetve nyomóoldali kapcsolatfedél leszerelhető.

A versenyzők öltözete

 

34. § (1) A versenyzők csapatonként egységes, az időjárási körülményeknek megfelelő öltözetben hajtják végre a feladatot.

 

(2) A feladat végrehajtásához használt lábbeli készülhet bármilyen anyagból, a talpán 6 mm-nél nagyobb kiemelkedés, mintázat nem lehet. Szöges talpú futó- és stoplis cipő nem használható.

 

V. fejezet

A végrehajtandó versenyfeladat

 

A feladat

 

35. § (l) A rendezők által biztosított vagy a megegyezés alapján használt kismotorfecskendő típusának megfelelő indítási móddal történő elindítása:

 

a) Modern: alapjáraton járó motor.

 

b) Retro: alapjáraton járó motor vagy a motor álló helyzetben várja a rajtot követő indítást. Az indítás történhet önindítóval, kézi vagy berúgó karral is.

 

(2) A 2 db szívótömlővel a tartályban lévő vizet felvenni, a 3 db „B” tömlőből álló alapvezetéken és a 2-2 db „C” tömlőből álló 2 db sugáron keresztül a vízsugár célbelövésével a céltáblák mögötti tartályok vízzel történő feltöltése.

 

(3) A csapat a feladatot akkor hajtotta végre, amikor mind a két céltábla érzékelője jelez, illetve elektromos időmérés esetén a tartályra szerelt érzékelők az időmérő berendezést megállítják.

 

A feladat megkezdése

 

36. § (1) A 10 fős csapatból 7 fő hajtja végre a gyakorlatot. A rajt előtt 5 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. A dobogóra helyezett motor 1 percig (ezt tartalmazza az 5 perces felkészülési idő) járatható bemelegítés céljából.

 

(2) A vezetőbíró jelzésére a csapatoknak a felkészülést be kell fejezni, és a rajthely mögött fel kell állniuk. A vezetőbíró és a pályabírók ellenőrzik a felszerelések és azok elhelyezésének szabályosságát.

 

(3) Amennyiben a felszerelés vagy azok elhelyezése szabálytalan, úgy a vezetőbíró jelzésére a csapat egy tagja a hibát kijavítja.

 

(4) A rajtolás végrehajtása:

 

a) A felkészülési idő leteltével az indítóbíró (főbíró) „Felkészülni” vezényszavára a versenyző odamegy a rajthelyéhez.

 

b) A rajthelyzetet úgy kell elfoglalni, hogy a versenyző testének semmilyen részével - nem érintheti a rajtvonalat, valamint a rajt és a cél közötti területet. A csapat tagjai akár az alapvonalról, akár a partvonalról is indulhatnak, osztottan is.

 

c) “Rajthoz” vezényszóra felveszi az indulási testhelyzetet, majd ebben a helyzetben mozdulatlanul várja az indításjelzést.

 

d) Az indítóbíró (főbíró) csak úgy adhat jelt az indításra, ha a futam minden résztvevője mozdulatlanul várja a jeladást. Azt, hogy minden rajthoz álló mozdulatlan-e, csakis az indítóbíró bírálhatja el. Ezt követi a “Vigyázz” jelzés elhangzása után az indítójelzéssel.

 

e) Szabálytalan a rajt, ha a csapat a rajtjel elhangzása előtt megkezdi a feladat végrehajtását. A rajt szabályosságát csak az indítóbíró (főbíró) döntheti el.

 

f) Szabálytalan rajt esetén ismételni kell. Az adott futamban kétszeri szabálytalan rajtolás esetén a szabálytalanul rajtoló csapatot, ki kell zárni a futamból.

 

g) A rajt szabálytalanságát az indítóbíró (főbíró) hangjelzéssel (2 egymást rögtön követő pisztolylövés, síp, kürt, “Vissza” vezényszó) jelzi a futam résztvevőinek.

 

(5) A csapat a szerelést és a cél leküzdését tetszés szerinti módon hajtja végre, a szabálytalan végrehajtásra vonatkozó előírások figyelembevételével.

 

Szabálytalansági okok

 

37. § Szabálytalan végrehajtásnak kell tekinteni, ha:

 

a) szabálytalan rajtolás történt,

 

b) a raj bármelyik tagja a 100 m-nél lévő vonalat, vagy a vonal és a céltábla közötti területet testének bármilyen részével érinti,

 

c) a sugárcső célratartását végző versenyző a cél leküzdése céljából a sugárcsövet a talajra vagy az ott elhelyezett lécre letámasztja,

 

d) a szűrőkosarat a szívótömlőre vízbehelyezés előtt nem szerelik fel, vagy a víz alatt a szívótömlőről lekapcsolják, illetve leesik (a szűrőkosárnak mindkét körömmel kapcsolódnia kell a szívótömlőhöz a kádból történő kiemeléskor is),

 

e) a visszaszerelést a versenyszám vezetőbírójának engedélye nélkül kezdik meg,

 

f) ha bármilyen okból a raj a célt nem tudja leküzdeni (kivételt képez ez alól az az eset, amikor egy a csapathoz nem tartozó személy a feladat végrehajtását akadályozza),

 

g) amennyiben valamelyik csapat az 5 perc felkészülési idő alatt a felszerelését nem helyezte versenykész állapotba, illetve az ellenőrzés során felfedett szabálytalanságot 2 percen belül nem szünteti meg,

 

h) ha a sugárcsövet a cél kilövésekor egy másik versenyzőre támasztják,

 

i) ha a kilövés során a határoló vonalat valamelyik versenyző átlépi. A sugárcső a határoló vonalon túlnyúlhat,

 

j) ha a sugárvezető átlő a szomszédos sugárvezető előtti céltáblára.

 

 

VI. fejezet

A verseny bírái

 

38. § Vezető bíró (főbíró): a bírók tevékenységét összefogja, a verseny futamait indítja, továbbá megállapítja a szabálytalanság tényét, illetve dönt a kizárásról.

 

39. § Pályabírók:

 

a) Pályánként három bírót kell a feladatra kijelölni. Az egyik a víztartály közelében alapvonali bíróként tevékenykedik, a másik kettő a versenyzők zavarása nélkül időmérő és pályabírói tevékenységet látnak el.

 

b) A víztartálynál lévő bíró (alapvonali) ellenőrzi a szűrőkosár szívótömlőre történő szabályszerű felszerelését, illetőleg, hogy a feladat végrehajtása közben és utána a szűrőkosár valóban szabályosan csatlakozik-e, és segíti az indítóbíró munkáját.

 

c) Időmérők: mérik a rajt és a feladat teljesítése között eltelt időt. A kézi időmérés esetén pályánként mind a két céltábla villogó fényjelzése, felbukkanó színes korong stb. mérvadó. Valamint ellenőrzik a szerelést végző raj tagjait, hogy érintik-e, illetve átlépték-e a 100 méternél lévő vonalat, valamint a sugárcső szabályszerű célra tartását.

 

d) A Bírói Testület tagjai: a Főbíró, a versenyszervező csapat vezetője, és egy fő sorsolás útján, az adott fordulóra kiválasztott csapatvezető.

 

VII. fejezet

Az óvás

 

40. § Minden csapatnak lehetősége van arra, hogy ha valamilyen versenyszabályzattal ellentétes eseményt/körülményt tapasztal, a szabálytalannak vélt esetet/eseményt mielőbb, a főbíró felé az óvást benyújtó csapat csapatvezetője írásban jelezze. Óvást csak a csapat saját érdekében nyújthat be, más csapat ellen nem, óvásra az esemény/események bekövetkezése után maximum 15 perc áll rendelkezésre. Az óvásnak tartalmaznia kell az esemény/események rövid leírását, az óvást benyújtó csapat csapatvezető olvasható aláírását. A beérkezett panaszt/panaszokat a főbíró által összehívott bírói testület megvitatja és a döntést/ítéletet közleményben indokolással együtt kihirdeti az óvás benyújtástól számított 15 percen belül. A bírói testület döntése jogerős, ellene tovább óvást, fellebbezést benyújtani nem lehet.

 

* * *